Drodzy rodzice i opiekunowie,

Przypominamy, że istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego (laptop) na okres trwania nauczania zdalnego.

Poniżej przedstawiamy regulamin oraz wniosek do pobrania  WNIOSEK

REGULAMIN

wypożyczenia sprzętu komputerowego (laptop) na okres nauczania zdalnego

 1. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego (laptop) ma każdy uczeń Szkoły Podstawowej SYRIUSZ w Wasilkowie, który nie posiada komputera domowego, laptopa lub tableta.
 2. Możliwością wypożyczenia objęte są laptopy Lenovo wraz z wyposażeniem dodatkowym tj. zasilacz. Liczba laptopów jest ograniczona.
 3. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia, za zgodą Dyrektora szkoły na okres trwania nauczania zdalnego.
 4. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
 5. Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi, a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.
 6. Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.
 7. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.
 8. Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.
 9. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
 10. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.
 11. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.
 12. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
 13. Zwrot komputera następuje najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 26.06.2020r.
 14. Bez podania przyczyny Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.
 15. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 16. W kwestiach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
 17. Wnioski można składać drogą mailową na adres: sekretariat@szkolysyriusz.pl
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.