RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej SYRIUSZ w Wasilkowie oraz Branżowej Szkole I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków (zwane dalej „Szkoły SYRIUSZ w Wasilkowie”):

Szkoły SYRIUSZ w Wasilkowie, gromadzą i przetwarzają dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja „Syriusz” – organ prowadzący szkoły.
Szkoły SYRIUSZ w Wasilkowie co do zasady nie udostępniają danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Szkoły SYRIUSZ w Wasilkowie nie gromadzą i nie przetwarzają danych osobowych
w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji do Administratora danych osobowych. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Fundacji „Syriusz”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 505 177 208 lub pocztą elektroniczną: biuro@fundacjasyriusz.pl