Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Szkoła wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty bądź zniszczenia oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej.

Za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  • duplikat świadectwa – 26 zł
  • duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł.

Opłatę można uiścić gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe szkoły.

 

Osoba zainteresowana otrzymaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa:

  1. wniosek do Dyrektora szkoły o wydanie dokumentu
  2. aktualne NOWE zdjęcie (w przypadku wydania duplikatu legitymacji szkolnej)
  3. zniszczony dokument (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Duplikat zostaje wydany po potwierdzeniu odbioru własnoręcznym podpisem przez osobę zainteresowaną.

Pierwsza legitymacja zostaje wydana uczniowi nieodpłatnie.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017, 170, ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 ze zmianami).